Heb je een klacht ?

Klachten zijn in Familiepraktijk Vrij uiteraard altijd bespreekbaar. Mocht je er niet uitkomen met mij, dan kun altijd contact opnemen met beroepsvereniging Adiona. Hieronder zie je de procedure.

Klachtenprocedure

Familiepraktijk Vrij hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening en aan goede relaties. Bent u als opdrachtgever onverhoopt niet tevreden over de werkwijze of dienstverlening van Familiepraktijk Vrij, laat dit zo spoedig mogelijk weten. Hiervoor kunt u zich richten tot Amy Keijzer eigenaar van Familiepraktijk Vrij. U ontvangt binnen 48 uur een reactie op de klacht met een bevestiging dat de klacht is binnengekomen.

Aansluitend wordt u binnen twee weken uitgenodigd voor een gesprek waarin de klacht wordt doorgenomen en wordt besproken op welke wijze Kinderpraktijk Vrij de klacht kan verhelpen. Binnen vier weken daarna komt Kinderpraktijk Vrij met een voorstel voor een oplossing. Mocht u samen niet tot een oplossing kunnen komen, dan kunt u uw klacht indienen bij de beroepsorganisatie Stichting ADIONA via klachtenloket@adiona.nl. Deze zal de verdere afhandeling op zich nemen. De klacht en afhandeling worden vertrouwelijk behandeld. De klacht wordt geregistreerd en bewaard tot twee jaar na afhandeling. Na deze periode wordt het dossier vernietigd in verband met de privacy van betrokkenen.

Hieronder treft u (een deel van) het klachtenreglement aan: De volledige versie kunt u downloaden via de ADIONA website (www.adiona.nl).

KLACHTENREGLEMENT FAMILIEPRAKTIJK VRIJ

 

Inleiding

De kindercoaches die bij stichting Adiona zijn aangesloten volgen vrijwillig de regeling van het Klachtenloket van Adiona. Daartoe heeft Adiona een Klachtenloket opgericht waarin is geregeld dat de bij haar aangesloten (kinder)coaches gedurende deelname aan stichting Adiona een beroep kunnen doen op dit Klachtenloket en indien nodig de Klachtencommissie.

Klachtenregeling

 1. De klacht dient in eerste instantie mondeling dan wel schriftelijk bij de coach te worden ingediend. De klacht kan zowel betrekking hebben op het gedrag en/of uitlatingen van een medewerker en/of op gedrag en/of uitlatingen die gedaan zijn door derden die in opdracht van de coach werkzaamheden ten behoeve van cliënten hebben verricht. De klacht kan worden ingediend door de cliënt dan wel een vertegenwoordiger van de cliënt.
 2. De klager kan zich wenden tot het Klachtenloket van Adiona, teneinde zich gratis te laten adviseren met betrekking tot het indienen van een klacht en/of bijstaan bij het formuleren van de klacht en/of bijstaan bij het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen.

 

Procedure nadat schriftelijk een klacht is ingediend bij de praktijk

 1. Een klacht wordt zorgvuldig onderzocht.
 2. De behandeling van een klacht is gericht op het bereiken van een voor de klager en de coach bevredigende oplossing.
 3. De klager wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling van de klacht.
 4. De klager ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na indiening van de klacht, een schriftelijke mededeling van de coach waarin met redenen omkleed is aangegeven welke de beslissing er over en naar aanleiding van de klacht is genomen en binnen welke termijn eventuele besloten maatregelen zullen zijn gerealiseerd.
 5. Indien het vereiste zorgvuldige onderzoek van een klacht daartoe, naar het oordeel van de coach noodzaakt, kan de in lid 4 genoemde termijn met maximaal vier weken worden verlengd; de kindercoach doet daarvan, voor het verstrijken van de termijn, schriftelijk mededeling aan de klager en het Klachtenloket.

 

Procedure indien klager zich laat bijstaan door het Klachtenloket en de klachtencommissie

1. De klachtenregeling, vanaf het moment dat een klager zich wendt tot het Klachtenloket teneinde zich te laten adviseren/bijstaan door het Klachtenloket (en indien nodig de klachtencommissie), verloopt als volgt:

 • Indien de klacht nog niet is geuit bij de coach, dan verwijst het Klachtenloket de klager terug naar de zorgaanbieder, tenzij dit van toepassing is.
 • Indien klager zich wenst te laten adviseren en/of bijstaan bij het formuleren van een klacht dan zal het Klachtenloket klager hierin adviseren en/of bijstaan;
 • Nadat de klacht is ingediend en klager wenst zich door het Klachtenloket te laten bijstaan bij het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen, verloopt de bemiddeling door het Klachtenloket enkel met instemming van klager en als volgt:
  1. het Klachtenloket neemt contact op met beide partijen en past hoor en wederhoor toe;
  2. het Klachtenloket inventariseert en beoordeeld of de klacht ontvankelijk is
 • Wanneer blijkt dat de klacht ontvankelijk is, stuurt ze deze door naar de
  Klachtencommissie tot verdere inhoudelijke beoordeling.
 1. alle informatie die binnen de bemiddeling wordt uitgewisseld blijft vertrouwelijk, tenzij daarover andere afspraken worden gemaakt met de direct betrokkenen;
 2. het Klachtenloket maakt geen inhoudelijk verslag, maar wel een verslag over de voortgang van het proces en de gemaakte afspraken;
 3. indien door de bemiddeling een oplossing is bereikt tussen klager en coach, dan wordt deze oplossing schriftelijk vastgelegd in een mail van het Klachtenloket aan beide partijen, die dit vervolgens dienen te bevestigen;
 • het Klachtenloket heeft net als de Klachtencommissie een wettelijke geheimhoudingsplicht (art. 23 Wkkgz). Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • De termijnen en verplichtingen zoals bedoeld onder de punten 6 en 7 blijven van toepassing.

Klachtenloket Adiona

Indien de klager het niet eens is met het oordeel van de coach zoals bedoeld in artikel 6, dan kan klager zijn klacht schriftelijk voorleggen aan de Klachtencommissie van Adiona, en wel door schriftelijke indiening van de klacht bij het Klachtenloket Adiona.